Dilatatieadviezen

Wij verstrekken kosteloos dilatatieadviezen ter voorkoming van scheurvorming in het metselwerk. Een dilatatieadvies wordt verstrekt nadat de definitieve order bij ons ontvangen is. Om een dilatatieadvies te maken moeten de tekeningen op papier of in PDF van gevels, plattegronden, doorsneden en alle metselwerkdetails beschikbaar zijn. In metselwerk van Solid Bloxx hoeven in principe geen dilatatievoegen te worden toegepast. Indien metselwerk van Solid Bloxx wordt gestukadoord of betegeld dan kan een dilatatieadvies noodzakelijk zijn. In dat geval is overleg met ons raadzaam. Een dilatatieadvies voor metselwerk van Solid Bloxx is niet kosteloos.


Impregnatie

Impregnering van MBI metselwerk is vanuit technisch en esthetisch oogpunt niet noodzakelijk omdat MBI metselproducten een zeer dichte samenstelling hebben waardoor water (met daarin opgeloste vervuilende stoffen) maar zeer beperkt in de steen kan doordringen. Als gevolg daarvan is op de lange termijn de vervuiling van het metselwerk zeer beperkt. Wanneer toch een keuze wordt gemaakt voor impregnering dan zal MBI metselwerk nog langer haar fraaie uitstraling blijven behouden.


Kleurnancering en controle

Bij levering moet direct na het lossen worden gecontroleerd of de MBI metselproducten voldoen aan de bestelspecificaties en de productspecificaties. Om de kans op verschillen in kleurnuancering, textuur en/of maat te verminderen moeten metselproducten voor het gehele bouwwerk per productcode uit één productiecharge afkomstig zijn. Indien sprake is van levering uit meerdere productiecharges moet worden nagegaan of deze toegepast kunnen worden voor afzonderlijk te onderscheiden metselwerkvlakken. Omdat bij de productie van metselproducten gebruik wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen zijn geringe verschillen in kleurnuancering wegens het optreden van fluctuaties in de kleureigenschappen van de gebruikte natuurlijke grondstoffen niet uit te sluiten. De mogelijkheid van klachtmelding vervalt na verwerking van de metselproducten. Verwerk dus in geen geval metselproducten met te grote verschillen in kleurnuancering, textuur en/of maat. Geringe afwijkingen in kleurnuancering, textuur, maat, ander klein gebrek en eventuele kalkuitslag kunnen geen reden zijn voor klachtmelding.


Opslag metselproducten

De metselproducten moeten bij levering worden opgeslagen op een schone, vlakke, droge en dampdichte ondergrond. De eventueel aanwezige, niet‑waterdichte (!) krimpfolie (= transportfolie) of losse beschermfolie moet altijd direct worden verwijderd om inwendige condensatie in de pakketten zoveel mogelijk te voorkomen. Opgesloten condensatievocht kan kalkuitslag veroorzaken die voornamelijk zichtbaar is op donkergekleurde metselproducten. Pakketten, geleverd op pallets, mogen nooit op elkaar worden gestapeld om vervuiling (o.a. door indringing van houtsappen) te voorkomen. Pakketten moeten na verwijdering van de eventueel aanwezige folie door middel van schone, waterdichte dekzeilen afwaterend worden beschermd tegen regen en vervuiling waardoor wordt voorkomen dat (vervuild) regenwater over en tussen de metselproducten door kan lopen. Beluchting van de pakketten moet echter wel mogelijk zijn. Verwerk de opgeslagen metselproducten zo snel als mogelijk is. Verwerk in geen geval metselproducten die door wat voor oorzaak dan ook vuil zijn geworden of die uitslag vertonen als gevolg van in de pakketten binnengedrongen regenwater.


Metselmortel advies

Metsel bij voorkeur met een seizoensgebonden prefab metselmortel (zonder vertragingsmiddel) die met KOMO® attest‑met‑productcertificaat wordt geleverd en een CE-prestatieverklaring (DoP). Vraag aan de producent van de prefab metselmortel een gespecificeerd morteladvies waarin de voorwaarden zijn opgenomen voor de verwerking van de metselmortel in combinatie met de MBI metselproducten. Voor het op de bouwplaats vervaardigen van metselmortel kan gebruik worden gemaakt van metselcement (waaraan al plastificeerder is toegevoegd) en grof, scherp zand in een mengverhouding van 1 : 3.

Voegmortel alsmede uitvoering en controle van het voegen moeten voldoen aan CUR‑Aanbeveling 61 “Het voegen vanmetselwerk”.(Gedeeltelijk) natte muren mogen niet worden gevoegd ter voorkoming van uitspoeling van kalk uit de voegmortel.


Verwerking metselproducten

Metsel met droge MBI metselproducten en met een zo droog mogelijke metselspecie zodat het smetten van metselspecie op het gerede metselwerk wordt voorkomen. Gebruik eventueel smetfolie. Bij het verwerken van antracietkleurige en andere donkerkleurige gevelstenen wordt geadviseerd een eventueel op kleur gebrachte metselspecie te gebruiken. Vers metselwerk moet aan de bovenzijde afdoende worden beschermd tegen indringing en afstroming van regenwater ter voorkoming van uitspoeling van kalk uit de metselmortel. Gebruik hiervoor geen houten plank maar maak gebruik van een via de bouwmaterialenhandel verkrijgbaar lichtgewicht kunststof muurafdekprofiel. Dit profiel kan ook dienen als tijdelijke waterslag bij gevelopeningen. Het metselwerk moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de Uitvoeringsrichtlijn Metselwerkconstructies uitgegeven door BKB onder publicatienummer PBL0357/98, datum uitgifte 1998 08 01, met aanvulling, datum uitgifte 2003 12 08. Bij het metselen dient er rekening mee te worden gehouden, dat de spouwbreedte altijd een restwaarde heeft van minimaal 20 mm gerekend vanaf de meest uitstekende metselmortelbaard of eventuele andere uitstekende muurdelen. Om een minimale luchtspouw van 20 mm te bereiken moet de ontwerpbreedte van de luchtspouw 40 mm zijn. Zorg ervoor dat op de juiste plaatsen in het metselwerk het vereiste aantal stootvoegen open wordt gehouden. Maak bij voorkeur gebruik van dubbele steigers waardoor het smetten van de gevel door spatten van vallende metselspecie kan worden voorkomen. Gebruik als stelprofielen géén onbehandelde houten profielen omdat deze op de steen vlekken kunnen veroorzaken die afkomstig zijn van houtsappen. Gebruik bij voorkeur aluminium stelprofielen. Dilatatievoegen in het metselwerk moeten zorgvuldig worden uitgevoerd conform het door ons te verstrekken dilatatieadvies. Positie en type van de aangegeven lintvoegwapening moeten strikt worden aangehouden.


Zagen en knippen

Om halve stenen en passtukken te maken heeft het gebruik van een steenknipper de voorkeur boven nat zagen. Het beste alternatief voor knippen is droog zagen in combinatie met afzuiging, hiermee wordt smetten van de stenen voorkomen. Stenen die nat worden gezaagd moeten ter voorkoming van kleurverschillen (als gevolg van zaagstof) altijd vóór het zagen met schoon water worden verzadigd en na het zagen worden afgespoeld en gedroogd. Gevelstenen gebroken zijn homogeen van samenstelling en kunnen daarom in iedere gewenste vorm worden geknipt.


Reinigen tijdens werk

Metselspeciesmetten moeten vóór verharding van de metselspecie worden verwijderd met schoon water. Verregend vers metselwerk moet, indien mogelijk, alleen worden uitgekrabd en na het aantrekken van de metselspecie afhankelijk van de temperatuur, ’s zomers na 1 dag en ’s winters na 2 dagen, worden gereinigd met (warm) water door middel van een hogedrukreiniger. Om een fraai resultaat te bereiken, moet metselwerk van MBI Excellent gevelsteen vóór het voegen bij voorkeur met behulp van een geschikt reinigingsmiddel worden behandeld. De behandeling moet worden uitgevoerd volgens voorschrift van de desbetreffende producent van het reinigingsmiddel.


Onderhoud

Voor het onderhoud van MBI metselwerk kan afhankelijk van de aard en de mate van de vervuiling een van de volgende, qua intensiteit oplopende methodes worden gevolgd

  1. Verwijderen door middel van (warm) water opgebracht onder hoge druk via een spuitlans met roterende kop of door middel van de micro-nevelstraaltechniek.
  2. Verwijderen door middel van verzadigde stoom onder hoge druk.
  3. Reinigen door de gevel te stralen, met kleine glasdeeltjes.